українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
Концепція роботи СДПУ(О) у 2002-2006 рр.

Концепція роботи СДПУ(О) у 2002-2006 рр.

ПЕРЕДМОВА

 Історичний досвід і новітня історія соціал-демократичного руху в Європі та Україні переконливо свідчать, що тільки масова організована політична партія,  якою є Соціал-демократична партія України (об’єднана), що має вагоме представництво у всіх регіонах країни та  підтримку широких верств населення, спираючись на конструктивні програми суспільно-економічного розвитку України, здатна забезпечити кращу долю своїх співгромадян.


Вдруге ставши парламентською партією, вона активно реалізує соціал-демократичні принципи свободи, справедливості і солідарності, які є актуальними й через сто років після їх проголошення.


„Наш позитивний ідеал - це цивілізоване, тобто вільне, демократичне, солідарне, економічно ефективне та екологічно стале людське суспільство, що перебуває в постійному динамічному розвитку”, - говориться у Декларації принципів СДПУ(О), прийнятій у травні 1990 року.


Виходячи з цього, СДПУ(О) послідовно виступає за еволюційний шлях перетворень, консенсус у суспільстві, пріоритетність прав людини, правову, соціальну державу, безпечне і наповнене реальним змістом, життя кожного громадянина України.


Для реалізації цих завдань необхідні певні владні повноваження, активна участь членів партії у представницьких та виконавчих органах влади. Тому стратегічними завданнями партії на найближчі чотири роки СДПУ(О) вважає участь у президентських виборах 2004 року, значне збільшення партійців у Верховній Раді України на виборах 2006 року, вагоме збільшення представництва у складі органів місцевого самоврядування, розширення впливу соціал-демократичної ідеології на українське суспільство.


І. ПОСТУП УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


 Незалежність України дала народу широкі можливості для побудови європейського демократичного суспільства. При цьому реальність є такою, що Україна або стане високорозвиненою в економічному сенсі країною, або ж, не впоравшись з соціально-економічними труднощами, позбавиться своєї незалежності де-факто. А тому, роль партії полягає в тому, щоб Україна перейшла до стандартів європейської демократії як у суспільстві, так і в економіці.


Можна говорити про стабілізацію в економічній сфері та навіть про деяке зростання. Але це - не системний фактор. Загального зростання добробуту населення не відбулося. Здебільшого причиною цього стало те, що реформи проводились поверхнево, без урахування інтересів суспільства, реальних політичних та економічних умов, вони були зорієнтовані переважно на персоналії.


У економічних реформах центральною фігурою став власник, який не є джерелом отримання економічного продукту. В результаті  в Україні, клас власників сформувався, але економічного підйому (а тим більше, збільшення добробуту населення) не відбулось. Фактично не реформувались відносини з найманою працею. Численні армії найманих працівників залишились за бортом реформ, а отже українській економіці по-суті відмовлено в  продуктивній праці та справедливому розподілі її продукту. Політичні реформи також мали поверхневий характер. І тут центральною фігурою донедавна була персона.


Однак реформи лише тоді мають сенс, коли мають системний характер і широку підтримку в суспільстві. Відсутність партійного будівництва, слабкість політичних партій та їх ідеологічна невизначеність призвели до політичної апатії населення. У такій ситуації більшість партійних лідерів намагалися за будь-яку ціну вгадати настрої та відповідати політичній кон’юнктурі моменту. Але політична ситуація має високий ступінь змінності, тому й більшість з них мають вельми розпливчасті уявлення про моральні норми та є нерозбірливими в  методах досягнення цілей.


Тому  роль СДПУ(О) полягає в тому, щоб прискорити перехід України до стандартів європейської демократії, як у суспільстві, так і в економіці, щоб донести доцільність та позитивний сенс реформ до кожного громадянина України, адаптувати його у нове демократичне ринкове суспільство, не кинути напризволяще гігантський народний потенціал, побудувати суспільство для всіх громадян без виключення.


Завданням  СДПУ(О) є назріла необхідність розпочати широкомасштабну роботу з людьми, які працюють за наймом, відстоювати їхні права, працювати над тим, щоб умови їхньої роботи та життя не були гіршими за європейські.


СДПУ(О) ставить за мету шляхом партійного будівництва та створення партійної вертикалі залучити до політичної реформи широкі верстви населення, створення нового типу політичного лідерства в Україні.


Новий політичний лідер має спиратися на загальнонаціональну партію, поділяти її ідеологію (тобто ідеологію кожного рядового її члена), мати чіткі моральні критерії, діяти на благо українського суспільства, володіти прийомами демократичного керівництва. Для пошуку таких лідерів партії слід розвивати роботу з популяризації соціал-демократичної ідеології серед населення, переймати досвід провідних світових соціал-демократичних рухів, здобутки в партійному та регіональному керівництві.


СДПУ(О) ставить за мету не стільки, власне, прихід до влади, скільки створення демократичної системи, за якої кращі представники партії могли б реалізувати свій талант на благо України.


 ІІ. УКРАЇНСЬКИЙ „ТРЕТІЙ ШЛЯХ”:

СТРАТЕГІЧНІ ПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ


Соціал-демократична партія України (об’єднана) є прагматичною, суспільно орієнтованою політичною силою, яка ставить за мету реальну турботу про кожного громадянина і суспільство у цілому. Ми за становлення України як правової та демократичної держави з європейськими стандартами життя, високим міжнародним авторитетом та впливом.


Об’єднані соціал-демократи бачать український „третій шлях” як шлях між кризою та революцією, між крайнощами націоналізму і комунізму. Його основою має стати принцип соціалізації економіки, що передбачає гармонійне поєднання повноцінної ринкової економіки, державного регулювання та сильної соціальної політики. Все це можливе лише в умовах соціального миру.


Права людини – непорушні та священні. У повсякденній роботі СДПУ(О), її організації, кожен член партії своїм пріоритетом вважають захист прав людини, недопущення порушення її законних прав як з боку держави, так і з боку окремих громадян чи угруповань.


СДПУ(О) виступатиме з ініціативою широкої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо їх прав і свобод, вестиме моніторинг роботи судів, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Особливу увагу необхідно приділити захисту прав громадян, їх честі і гідності, життя і здоров’я.


Держава для народу, а не народ для держави – політична мета об’єднаних соціал-демократів. А тому тут першочерговим вбачається ініціювання розгляду законодавчих актів, що регулюють вдосконалення системи виборів та проведення референдумів як засобів прямого здійснення влади народом. На часі прийняття Виборчого кодексу України, який би усунув протиріччя у виборчій системі України, визначив би реальні механізми проведення вільних та демократичних виборів. Не менш важливим є розробка та впровадження інших механізмів впливу громадян на дії влади: опитування, відклик депутатів різного рівня тощо.


СДПУ(О) виступає за розбудову демократичної, правової, соціально-орієнтованої  держави у якій влада є насамперед законослухняною, відповідальною, професійною. Процеси в державному апараті мають бути прозорими, демократичними та ефективними для розвитку українського суспільства.  


Громадянське суспільство - фундамент для існування демократичного ладу в державі. Необхідне встановлення реального громадського контролю за владою, встановлення шляхом діалогу між владою та об’єднаннями громадян конструктивного співробітництва для гуманізації вітчизняного суспільства, створення гідних умов життя всіх громадян. СДПУ(О) виступає за додаткові заходи з розширення мережі недержавних громадських об’єднань, виведення цієї сфери з-під впливу закордонних донорських структур.


Політичні партії – важлива складова громадянського суспільства. СДПУ(О) відстоюватиме внесення змін у законодавство про політичні партії з метою стимулювання створення реальних партійних структур. Крім того, враховуючи європейський досвід, передбачити фінансування партій з державного бюджету відповідно до кількості отриманих на виборах голосів, надійного запобігання їх підтримки з зовні.


Необхідно законодавчо визначити мотивацію участі партій у політичному житті держави, умови і гарантії їх участі у формуванні органів влади. Єдиний шлях, який на сучасному етапі розвитку країни забезпечить перехід від влади безвідповідальної до влади відповідальної, це „партізація” влади.


Найважливіші питання життя суспільства мають розв’язуватись з урахуванням думки громадян.


Разом з тим, принципи демократії вимагають збалансованості прав і обов’язків всіх політичних угруповань, представлених у Верховній Раді. Влада більшості має бути обмежена правами меншості та юридичним захистом її інтересів, тобто потрібне чітке законодавче врегулювання статусу як парламентської більшості, так і статусу парламентської опозиції.


Демократична держава ґрунтується на рівних правах i визначених обов’язках усіх громадян. Разом з тим, саме свідома участь громадян у вирішенні державних справ є найкращою гарантією демократичного устрою держави. Ми виступаємо за розвиток свідомості громадян щодо участі в управлінні державою.


Мережа громадських приймалень від Центральної приймальні фракції СДПУ(О) у Верховній Раді і до її районних і міських відділень має взяти на себе функцію безпосередньої роботи партії з співгромадянами у міжвиборчий період.


Ми виступаємо за посилення боротьби з корупцією, законодавче врегулювання прав та обов’язків правоохоронних структур у цій справі, а також за декларування чиновниками як доходів, так і видатків.


Соціал-демократія є прихильником парламентсько-президентської республіки. Тому ми підтримуємо курс на політичні реформи у країні.


СДПУ(О) вважає, що Верховна Рада України, місцеві органи самоврядування (за виключенням поки що на разі селищних та сільських) повинні обиратись на засадах прямого i рівного виборчого права на основі пропорційного представництва.


Разом з тим, ми вважаємо, що прямі вибори голів обласних та районних рад є передчасними.


Складовою частиною політичної реформи є реформа місцевого самоврядування, яка має забезпечити належну децентралізацію влади та наближення її до інтересів громадян. Ми виступаємо за надання органам регіонального та місцевого самоврядування повноважень, необхідних для повноцінного вирішення питань їхнього внутрішнього життя, передачу значної частини повноважень від центру регіонам, особливо у частині, що стосується їх соціально-економічного розвитку. Складовими цієї реформи мають бути чітке розмежування податків і зборів між бюджетами всіх рівнів, законодавче врегулювання проблем комунальної власності та комунальних підприємств, місцевих податків тощо.


СДПУ(О) виступає за забезпечення свободи слова, за незалежність у роботі редакцій i журналістів. Одночасно має бути чітко визначена й професійна відповідальність журналістів та керівників ЗМІ.


СДПУ(О) за рівноправність народів як основи поступального розвитку української нації з одночасним збереженням самобутності всіх народів та етнічних меншин, що населяють Україну. Об’єднані соціал-демократи будуть робити все можливе щоб забезпечити громадянський та міжнаціональний мир, розвиток України як багатонаціональної держави. Найближчим часом необхідно законодавчо визначити статус корінного народу, національної меншини, етнічної групи, діаспори. Слід передбачити умови формування органів місцевого самоврядування у місцях компактного проживання національних меншин, щоб забезпечити можливість їх представникам брати активну участь у політичному житті, у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку територій свого проживання.


Не менш важливим фактором національної політики є національно-культурна автономія для національних меншин, вона повинна забезпечуватись державою, включаючи достатнє фінансування культурних програм.


Одночасно ми виступаємо за всебічні гарантії всім нашим громадянам, що з тих чи інших причин опинилися поза межами України. Держава зобов’язана дбати про своїх громадян де б вони не знаходилися. Це має бути предметом міжнародних та міждержавних угод, а також спеціальних державних програм як-то освітніх, культурних тощо. СДПУ(О) виступає за співробітництво з українською діаспорою світу та запрошення її до спільної праці на благо України.


Необхідним елементом демократичної держави є боєздатна армія, ефективні служби національної безпеки та правопорядку. СДПУ(О) рішуче виступає за реформу військових формувань з метою переходу їх на професійну основу, скорочення чисельності та забезпечення обороноздатності країни за рахунок запроваджень нових типів озброєння і сучасної стратегії ведення військових дій. При цьому військова доктрина має носити оборонний характер.


Одночасно мають бути вжиті рішучі заходи щодо боротьби з тероризмом у всіх його проявах, при цьому заходи на випередження мають бути пріоритетом у цій сфері.


Мають бути законодавчо врегульовані структура керівництва державою в надзвичайних обставинах з визначенням умов, в яких ця структура має діяти. Крім того, має бути чітко визначено законами держави умови застосування збройних формувань у внутрішніх та зовнішніх політичних та військових конфліктах,  а також умови участі громадян України у збройних конфліктах за кордоном, у т.ч. за власної ініціативи.


СДПУ(О) виступає за реальний контроль з боку суспільства за діяльністю військових формувань, виробництва і зберігання токсичних речовин, зброї та військового обладнання, якості продуктів харчування тощо.


Боротьба із злочинністю, створення умов для безпечного життя усіх громадян України – один з головних пріоритетів партії.


Постійну увагу необхідно приділяти викорененню дитячої безпритульності та злочинності, а також впливу тоталітарних сект, протидії різного роду програмам, спрямованим на психологічну та моральну деградацію суспільства


Зміцнення незалежності i становлення демократичної національної держави є важливою умовою входження України до європейської спільноти. Така інтеграція має відбуватись на підставі державної концепції, виробленої на засадах глибокого наукового аналізу щодо стану українського суспільства та інтеграційних процесів у світі.


СДПУ(О) підтримує курс на найскорішу інтеграцію України у Європейське економічне співтовариство.


Ми переконані, що у контексті європейської традиції співробітництва необхідно розглядати i майбутнє світового порядку. Для нас це перш за все порядок, який забезпечує вільний розвиток, взаємодію i діалог цивілізацій, без намірів нав’язати будь-кому свої цінності, без нестримного гегемонізму одних та ганебної залежності інших. Наше переконання: роль ООН, ОБСЄ, інших міждержавних організацій має підвищуватися, а не нівелюватися. Будь-які заходи щодо боротьби із злочинністю та тероризмом не можуть виправдовувати силові методи вирішення таких питань, особливо у разі, коли вони призводять до людських втрат.


СДПУ(О) рішуче виступає за економічну стабільність в державі, поступальний розвиток її господарства та добробуту громадян України. Принципом соціал-демократичної економічної політики є "конкуренція – наскільки  можливо, регулювання – наскільки  необхідно".


Основою економічних відносин є право людини на вільну працю. Кожний працівник має невід’ємне право на справедливу винагороду за свою працю. Ми рішуче виступаємо за подолання бідності працюючих.


Соціальна політика потребує надійних механізмів забезпечення трудової зайнятості населення та боротьби із безробіттям. Держава має стимулювати створення нових робочих місць. Потрібна також постійна модернізація старих i створення нових систем підготовки i перекваліфікації робітників з метою надання спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці.


Ми виступаємо за збалансоване співвідношення між приватною і колективною формами організації праці та оптимальну частку державного сектора. Соціал-демократи підтримують усі види малого і середнього підприємництва,  створення широкої мережі дрібних та середніх підприємств, які діють при підтримці держави та забезпечують умови мобільності та структурної гнучкості економічної системи.


СДПУ(О) виступає за розвиток в Україні „середнього класу” як соціальної бази для соціал-демократії.


СДПУ(О) ставить собі за мету всебічну співпрацю з профспілками у галузі захисту прав найманих працівників.


Ми виступаємо за податкову реформу, метою якої має бути впорядкування і зменшення кількості податків, чітке визначення їх базових показників, зменшення податкового тиску через перебудову фіскальної системи, мінімізацію „контролюючих органів”.


Принципом нашої соціальної політики є: для працездатних - рівні можливості працювати; для знедолених - допомога i милосердя; для всіх - соціальний захист i забезпечення якості життя, рівні можливості отримувати медичну допомогу, здобувати освіту i підвищувати кваліфікацію, однаковий доступ до здобутків культури.


СДПУ(О) виступає за забезпечення реальної системи соціального партнерства у трикутнику: держава, робітники та роботодавці. Відповідні державні органи, профспілки та об’єднання роботодавців через систему колективних договорів співпартнерства мають спільно вирішувати всі питання, що виникають з цієї проблематики.


Ми виступаємо також за створення реальних умов для участі робітників в управлінні підприємствами.


Основою соціальної політики є система соціального захисту, що передбачає ефективні механізми охорони праці та допомоги при втраті роботи, систему перекваліфікації, соціального страхування та пенсійного забезпечення, допомоги малозабезпеченим та інші механізми захисту соціальних інтересів пересічної людини. Ми виступаємо за найскорішу пенсійну реформу в Україні.


Здійснення соціальної допомоги має бути розподілено між державними, громадськими i приватними установами. Державні форми соціальної допомоги необхідні тільки непрацездатним, соціально невлаштованим i малозабезпеченим людям, а також для забезпечення гарантованого прожиткового рівня громадян.


Для всіх працездатних основною формою соціального забезпечення (понад певний гарантований мінімум) ми бачимо вільний ринок соціальних послуг i програм, до якого входять, зокрема, самостійна система соціального страхування на основі незалежних страхових асоціацій, компаній i кооперативів, незалежні системи медичних та навчальних установ тощо. Людина повинна мати право самостійно вирішувати, в яких соціальних програмах брати участь i фінансувати їх цільовим шляхом. Ми виступаємо за активний розвиток страхової медицини.


Соціал-демократи  всебічно підтримують форми суспільної підтримки, засновані на соціальній солідарності i громадській ініціативі, різні види милосердя та добродійності.


Важливим елементом соціальної політики є система охорони праці. Ми прагнемо такого режиму праці, який не виснажував би робітника i залишав би йому достатньо часу для відпочинку, виховання дітей i повноцінного особистого життя. У сучасних умовах потребує уваги проблема виробничого травматизму, правової відповідальності роботодавців за охорону праці.


Освіта є важливою передумовою розвитку демократії в суспільстві. Прагнучи створення суспільства рівних можливостей, ми повинні зробити освіту доступною для всіх. Партія виступає за подальше реформування системи освіти в Україні з метою її наближення до кращих світових надбань. Ми наполягаємо на неможливості фінансування освіти за залишковим принципом, на піднятті авторитету педагогічних працівників, науковців у суспільстві. Потребує також уваги проблема перекваліфікації окремих категорій працівників у зв’язку з реструктуризацією певних галузей народного господарства, а також військовослужбовців, звільнених у запас.


СДПУ(О) виступає за державну та суспільну підтримку сім’ї та молоді. Поряд з активною демографічною політикою держави необхідні спільні дії всіх громадян та суспільних інститутів щодо підвищення авторитету сім’ї, піднесення суспільної ролі жінки, захисту материнства та дитинства, забезпечення рівності чоловіків і жінок, особливо у питаннях, що стосуються умов праці та її оплати.


Особливої уваги потребує виховання здорового підростаючого покоління, запобігання насильству по відношенню до жінок та дітей.


Молодь потребує активної соціальної політики держави, мають бути створені умови для працевлаштування та самореалізації молодих людей в Україні.


Об’єднані соціал-демократи вбачають за необхідне активізувати діяльність жіночих, молодіжних та дитячих громадських об’єднань, активної та наступальної реалізації молодіжної політики партії.


Захист культурного середовища, розвиток культури та рівний доступ до усіх її здобутків, вимагає державної підтримки національної культури, захисту самобутності, розвитку її сучасних форм, культурного пошуку, здійснення загальнонаціональних програм допомоги культурі, її окремим галузям, що особливо потерпають в умовах ринку - кінематографії, видавничій справі, особливо видань для дітей та юнацтва тощо.


Суспільство і держава мають забезпечити захист національної науки від деградації i занепаду. Фінансування фундаментальної науки не може залежати від ринкової кон’юнктури. СДПУ(О) за гарантовані витрати на науку в межах сталого відсотку ВВП.


Важливим елементом соціальної демократії є надійна система екологічної безпеки, спрямована не тільки на боротьбу з наслідками, але й на запобігання екологічним катастрофам, захист природних процесів, зміцнення здатності природи до самовідтворення.


СДПУ(О) оцінює екологічну ситуацію в державі як критичну. Ознаками цього є забруднення атмосфери, водних і земельних ресурсів, радіоактивне забруднення територій, сміттєзвалища, відсутність державної політики щодо переробки та утилізації промислових і побутових відходів, критичний стан очисних споруд та каналізаційних систем, якість питної води та проблеми водопостачання.


Ми виступаємо за:


-      прийняття екологічного кодексу України, у якому передбачити посилення кримінальної відповідальності за пошкодження довкілля, а також визначити правовий статус санітарно-епідеміологічних установ;


-      довгострокову програму захисту довкілля;


-      прискорення у вирішенні комплексу робіт, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи;


-      співпрацю з політичними партіями, громадськими організаціями екологічного спрямування, спільну участь у роботі по розробці державних програм охорони довкілля, громадський контроль за екологічною політикою держави;


Ми вважаємо, що основою до вирішення екологічних проблем є державна підтримка у використанні екологічно чистих, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, у т.ч. з урахуванням специфіки регіонів.


ІІІ. Партія як механізм реалізації

стратегічних політичних пріоритетів


 СДПУ(О), взявши курс на створення масової політичної партії, сьогодні є потужним, самодостатнім та ефективно діючим організмом. Визначаючи комплекс поставлених перед партією завдань, ми вважаємо за необхідне удосконалювати її структуру, активізувати пропагандистську роботу, шукати нові шляхи та механізми, які забезпечують подальший розвиток та діяльність політичної партії.


Орієнтація на європейські принципи та ідеї для об’єднаних соціал-демократів є визначальним, як у формуванні планів на майбутнє, так і в оцінці нинішніх політико-економічних перетворень. Вважаємо, що на базі соціал-демократичних цінностей повинна бути побудована демократична, соціальна, правова держава. Сила соціал-демократів європейських країн полягає в тому, що вони, на відміну від багатьох інших сил, змогли запропонувати людству проект моральної політики, що дає можливість ухвалювати рішення на засадах консенсусу та соціального партнерства, на основі пошуку компромісів між економічно сильними та економічно слабкими групами, на ґрунті демократизму та солідарності.


Головною метою нашої партії в цьому напрямку є продовження популяризації цих ідей та збільшення кількості своїх прихильників, творчий розвиток соціал-демократичної ідеології в сучасних умовах.


Основою політичного іміджу СДПУ(О) є партійне гасло: „Свобода! Справедливість! Солідарність!” та теза про те, що СДПУ(О) – лівоцентристська партія, невід’ємна складова сучасної європейської соціал-демократичного руху.


У поточній агітаційній роботі необхідно вивчати та поширювати ідейну спадщину засновників українського соціал-демократичного руху – І.Франка, Лесі Українки, В.Винниченка, В.Старосольського, Б.Кістяківського, Ю.Бачинського та багатьох інших, а також класиків європейської соціал-демократії. На часі видання ґрунтовного дослідження з історії соціал-демократичного руху в Україні взагалі та СДПУ(О).


Одним з головних напрямків роботи є активізація політичної діяльності місцевих організацій партії. Саме їх занепокоєність життям простих громадян, їх реальні кроки щодо покращення добробуту всіх без винятку громадян, турбота про їх проблеми – це і є запорука успішної роботи партії у найближчий період.


Ми повинні зробити загальнопартійну „Нашу газету ” та регіональні соціал-демократичні видання потужними розповсюджувачами соціал-демократичних ідей, активними засобами впливу на свідомість співгромадян.


Важливим напрямом роботи є міжнародна діяльність. Стратегічною метою партії залишається вступ до Соцінтерну, розвиток двосторонньої міжпартійної співпраці, у т.ч. на регіональному рівні.


Для функціонування масової партії необхідно забезпечити ефективну та професіональну роботу організаційної структури як основу життєдіяльності партії в якості єдиного організму.


Необхідно продовжувати вдосконалювати структуру партії. Стратегія на присутність партії у кожному регіоні, районі, населеному пункті виправдала себе, вона має реалізовуватися і надалі.


Одним з головних чинників досягнення успіху у реалізації поставлених завдань є перенесення акценту партійної роботи у первинні осередки.


Особливого значення у цей період набуває робота фракції СДПУ(О) у Верховній Раді України та депутатських груп у місцевих радах, забезпечення чіткої вертикальної взаємодії між ними


 ПІСЛЯМОВА


 В концепції розвитку СДПУ(О) на період до 2006 року викладено основні погляди на проблеми, які необхідно вирішувати в Україні, якою має бути сама партія. Такими ми їх бачимо і такі підходи для їх вирішення ми пропонуємо.


СДПУ(О) вважає, що держава зобов’язана бути надійним гарантом дотримання декларованих особистих і соціальних прав людини. Гасло СДПУ(О) – з людьми і для людей. На цьому побудована Програма партії, на цьому базувались передвиборні програми, з якими ми йшли на вибори 1998 та 2002 років і перемогли.


Постійною законотворчою діяльністю та практичною роботою через депутатів-партійців від місцевих рад до Верховної Рад України включно ми будемо прагнути домогтися вирішення назрілих проблем в суспільстві.


Разом – у майбутнє!


 


 


 
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»